دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضريب 4 - سيستمهاي مالي - لوجستيک - مديريت پروژه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20517 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20518 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20519 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20520 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20521 روزانه دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 6
20522 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20523 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل تهران
20524 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 8
20525 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20526 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 7
20527 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
20528 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12
20529 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 13
20530 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20531 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 7
20532 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20533 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20534 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20535 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مديريت
20536 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20538 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
20539 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20540 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 3
20541 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
20542 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
20543 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2
20544 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20545 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20546 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20547 مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20548 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20549 مجازی دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل تهران
20550 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20551 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20552 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20553 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20554 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20555 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20557 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20561 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 15
20563 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20564 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20565 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان لجستیک و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 20
20568 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20572 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20573 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20574 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20575 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های مالی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
20576 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی - تهران تهران لجستیک و زنجیره تامین آموزش محور هر دو 40 آموزش محور