دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی در رشته مهندسی صنایع در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20459 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20460 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20461 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20462 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20463 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20464 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 11
20465 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20466 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20467 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20469 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20470 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 18
20471 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
20472 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20473 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20474 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 13
20475 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20476 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20477 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20478 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20480 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20481 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20 سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي شرايط در انتهاي دفترچه ـ با همكاري
20483 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20484 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
20485 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20486 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20487 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20488 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
20489 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20490 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20491 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20492 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه با همكاري دانشكده مهندسي پيشرفت -
20493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20498 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20499 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20500 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20501 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20502 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20503 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر-تبریز آذربایجان شرقی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20504 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20507 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20508 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های اقتصادی و اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20