دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20677 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20681 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25
20700 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 9
20709 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12
20725 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20735 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
20743 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20747 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20764 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
20780 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
20787 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20825 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
20845 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20853 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20868 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20886 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20888 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20894 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20920 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20949 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
20961 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20966 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20978 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 2
20985 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20991 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 2
20995 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 2
21004 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
21017 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21022 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21050 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21063 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21069 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21079 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21090 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21092 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21096 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21116 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21135 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25
21136 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21158 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21159 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
21167 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21168 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
21183 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21189 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21190 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21202 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21209 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21277 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20