دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان غربی در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20673 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20674 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12
20702 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 14
20733 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 13
20744 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20759 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
20806 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20848 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20918 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
21133 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21146 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21157 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21166 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21240 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21430 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20