دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20675 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20703 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 34
20718 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12
20760 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20782 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
20835 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 14
20870 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20904 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل ونقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
20940 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راهآهن آموزشی پژوهشی هر دو 5
20945 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20962 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
20972 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6
21001 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
21080 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21105 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل ونقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
21127 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راهآهن آموزشی پژوهشی هر دو 2
21134 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21147 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21153 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21230 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21249 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21256 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21266 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجف آباد اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21313 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21385 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20