دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20682 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20683 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20684 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20686 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
20687 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
20690 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
20696 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
20704 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 7
20705 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه، مركز تحقيقات سازه و زلزله
20707 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 13
20708 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 1 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
20711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 24
20713 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 19
20714 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
20736 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20737 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7
20738 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 10
20742 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
20745 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20746 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 11
20748 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 14
20751 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
20756 روزانه پژوهشکده ساختمان و مسکن تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20757 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
20766 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20767 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20768 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20770 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20776 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
20778 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20783 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20784 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20785 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
20786 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
20790 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20794 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
20808 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 8
20809 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 9
20815 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20816 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20818 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20820 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 16
20827 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20828 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
20833 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20836 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20838 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20840 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8
20841 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 12
20855 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20856 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20865 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20871 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20874 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20877 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20880 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20889 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20890 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20891 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
20892 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 و در سال دوم در پرديس بندرعباس خواهد تحصيل، در دانشكده مهندسي عمران تهران محل تحصيل پذيرفته شدگان در سال اول بود.
20893 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20897 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20903 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5
20905 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
20906 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
20907 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 12
20908 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 16
20911 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 8
20912 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل تهران
20913 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20914 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20915 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20916 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 11
20921 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20922 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
20923 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20924 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20927 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20928 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 13
20929 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
20932 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12
20935 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20936 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
20941 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خطوط راهآهن آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
20942 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
20943 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20950 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20951 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 2
20953 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20959 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
20963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20965 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 13
20986 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20987 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 1
20988 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20990 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 3
20992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
20993 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه، مركز تحقيقات سازه و زلزله
20994 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 11
21006 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21007 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21009 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21014 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
21016 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21021 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
21026 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21036 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21037 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21041 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 3
21042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21045 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21052 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 1
21053 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21056 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21058 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21059 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
21071 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21072 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21077 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21081 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21083 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21093 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21094 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 تحصيل، در دانشكده مهندسي عمران تهران و محل تحصيل پذيرفته شدگان در سال اول در سال دوم در پرديس بندرعباس خواهد بود.
21095 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21104 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 1
21106 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
21107 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
21108 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
21111 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
21112 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5
21113 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
21117 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21118 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21119 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
21120 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
21121 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 14
21128 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21129 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21131 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21132 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21139 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
21150 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21162 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21165 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21169 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21173 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21175 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21177 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21178 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21181 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21184 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21188 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21191 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21196 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21198 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21204 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21205 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
21206 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21208 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21211 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
21212 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21214 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
21219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 15
21221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21224 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21233 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21238 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
21314 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21329 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
21339 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21386 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
21424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21436 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21437 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21438 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران محیط زیست آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21439 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21441 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21442 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21443 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزش محور هر دو 40 آموزش محور