دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان جنوبی در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20679 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20824 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20851 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20919 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20947 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
21049 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21067 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21115 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
21309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20