دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان رضوی در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20688 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 14
20715 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12
20727 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12
20752 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
20795 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20821 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 5
20842 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20882 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20917 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20937 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20954 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 4
20969 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20979 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
20997 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
21027 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21046 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21061 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21088 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21114 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
21125 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
21130 مجازی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21138 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21227 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21231 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21241 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21243 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21245 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21250 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21251 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21264 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21276 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21337 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21384 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21409 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21415 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21440 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور