دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خوزستان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20699 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20706 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6
20779 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
20834 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي
20837 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20866 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي
20867 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
20872 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
20873 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20881 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20898 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20925 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
20964 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 6
21078 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي علوم آب
21082 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21087 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21099 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21201 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21260 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20