دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20681 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25
20735 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
20764 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
20825 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
20853 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20888 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20920 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20949 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
20985 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
21004 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
21050 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21069 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21092 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21116 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21136 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21158 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21167 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21183 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21190 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21202 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21209 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه