دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20684 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20737 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7
20768 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20808 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 8
20827 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20855 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20889 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20903 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5
20921 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20951 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 2
20987 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 1
21007 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21036 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21052 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 1
21071 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21104 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 1
21117 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21169 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21178 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21184 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21191 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21204 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه