دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20686 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
20738 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 10
20770 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20809 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 9
20828 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
20856 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20890 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20911 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 8
20922 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
20953 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20988 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
21009 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21037 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21053 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21072 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21093 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21111 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
21118 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني