دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه سمنان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20694 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 40
20741 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 14
20775 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20813 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20831 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20861 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20958 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
20989 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7
21013 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21039 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21055 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21075 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21142 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21161 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21171 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21180 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه