دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20742 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
20778 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20833 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20865 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20924 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20990 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 3
21016 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21056 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21077 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21119 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
21162 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21173 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21188 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21196 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21212 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه