دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20703 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 34
20782 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
20835 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 14
20870 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20904 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل ونقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
20962 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 16
21018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 6
21080 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21105 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل ونقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
21147 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه