دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20704 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 7
20705 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه، مركز تحقيقات سازه و زلزله
20745 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20783 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20784 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20815 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20836 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20871 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20892 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 و در سال دوم در پرديس بندرعباس خواهد تحصيل، در دانشكده مهندسي عمران تهران محل تحصيل پذيرفته شدگان در سال اول بود.
20905 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
20913 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20927 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 5
20992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
20993 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه، مركز تحقيقات سازه و زلزله
21019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21041 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 3
21058 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21081 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21094 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 8 تحصيل، در دانشكده مهندسي عمران تهران و محل تحصيل پذيرفته شدگان در سال اول در سال دوم در پرديس بندرعباس خواهد بود.
21106 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
21112 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 5
21120 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
21175 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21198 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21206 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21214 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه