دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20710 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20789 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20817 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 8
20839 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20876 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 13
20895 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20931 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
21024 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21043 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21060 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21085 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21097 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21123 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21176 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21200 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه