دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20713 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 19
20714 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
20751 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
20794 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
20820 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 16
20841 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 12
20880 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20897 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20908 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 16
20916 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 11
20935 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20936 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
20941 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خطوط راهآهن آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
21026 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21045 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21108 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
21131 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21150 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21165 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21177 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21181 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21208 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21442 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور