دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20715 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 12
20752 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
20795 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20821 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 5
20842 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20882 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20917 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20937 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20969 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20997 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
21027 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21046 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21061 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21088 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21114 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 4
21125 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4