دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه قم در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20716 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
20717 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
20797 روزانه دانشگاه قم قم ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
20883 روزانه دانشگاه قم قم آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
20884 روزانه دانشگاه قم قم آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
20899 روزانه دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
20970 نوبت دوم دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
20971 نوبت دوم دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
21100 نوبت دوم دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
21151 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21152 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه