دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زلزله در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20732 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 10
20733 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 13
20734 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15
20735 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
20736 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20737 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7
20738 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 10
20739 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
20740 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20741 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 14
20742 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
20743 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20744 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20745 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20746 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 11
20747 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20748 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 14
20749 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 10
20750 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
20751 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
20752 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
20753 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20754 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20755 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
20756 روزانه پژوهشکده ساختمان و مسکن تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20757 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
20983 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20984 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 3
20985 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20986 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20987 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 1
20988 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20989 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7
20990 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 3
20991 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 2
20992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
20993 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه، مركز تحقيقات سازه و زلزله
20994 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 11
20995 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 2
20996 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20997 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5
20998 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
20999 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
21157 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21158 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21159 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 8
21160 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
21161 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21162 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21163 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15
21164 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21165 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21312 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21313 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21314 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21317 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21329 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
21330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20