دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سمنان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20694 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 40
20710 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
20741 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 14
20775 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
20789 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20813 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20817 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 8
20831 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 10
20839 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 7
20861 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20876 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 13
20895 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20931 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20958 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15
20967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
20989 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7
21013 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21024 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21039 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21043 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 4
21055 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 4
21060 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 3
21075 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21085 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21097 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21123 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21142 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21161 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21171 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21176 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21180 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21200 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21225 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21270 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21417 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20