دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20701 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 10
20749 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 10
20781 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20791 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
20796 روزانه دانشگاه فسا فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20869 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20878 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
20926 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20938 روزانه دانشگاه فسا فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21145 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21164 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21174 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21197 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21213 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
21236 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21257 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21274 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20