دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20712 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 19
20723 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 11
20750 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 9
20754 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20793 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
20819 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 10
20879 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20896 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
20934 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9
20968 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 13
20976 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 9
20996 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 6
20998 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 4
21025 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21044 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
21086 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21098 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21149 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21215 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21229 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21232 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21235 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21239 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21253 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21255 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21258 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21312 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21338 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21360 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21403 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21416 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21431 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20