دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20698 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 32
20728 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 18
20765 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
20777 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20788 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20814 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20826 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 5
20854 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20864 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20875 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
20930 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12
20960 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 8
21005 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21015 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21023 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21040 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 2
21051 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 2
21070 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21076 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21084 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21122 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
21144 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 24 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21172 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21195 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21199 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21248 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21259 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21341 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20