دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گلستان در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20720 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 7
20798 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
20909 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 5
20973 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 3
21028 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21109 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
21280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20