دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21448 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17
21471 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21479 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21499 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2
21507 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21535 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 27
21563 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21595 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21611 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21630 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 27 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21671 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21679 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
21699 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21709 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21744 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21771 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21785 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21811 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21832 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21894 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
21900 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21903 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21908 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21910 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21913 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21916 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 5
21921 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 3
21924 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 3
21928 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21949 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21962 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21968 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20