دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان غربی در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21445 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21506 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21530 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21556 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21674 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21702 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21831 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21841 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21955 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20