دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21531 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21557 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 56
21571 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 * - شرايط در انتهاي دفترچه
21577 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21586 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 45
21614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
21619 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21629 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21640 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21649 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21662 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21666 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21675 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21703 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21716 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 * - شرايط در انتهاي دفترچه
21724 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21732 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21741 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21762 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
21767 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21786 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
21798 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21809 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21822 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
21828 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21842 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21847 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21859 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21890 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21893 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21902 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21948 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21961 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2