دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21450 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21451 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21452 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21454 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21459 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21460 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21462 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 16
21465 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21467 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21474 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی جوش آموزشی پژوهشی هر دو 4
21475 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21481 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21482 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21484 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21488 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21489 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21491 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 16
21493 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21495 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21502 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی جوش آموزشی پژوهشی هر دو 4
21503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21504 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21505 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21508 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21511 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21514 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21527 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21528 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21537 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21538 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21539 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21540 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 42
21541 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
21551 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21554 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل آبادان
21558 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21559 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21560 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري خودرو
21561 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21562 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21566 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 50
21570 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21573 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی هوافضا  سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا - سازههاي هوايي
21574 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
21575 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 33 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21587 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21588 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21589 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
21597 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21598 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21599 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21605 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21607 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21608 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21609 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21610 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 19
21615 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21617 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 37 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21626 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21627 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21631 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21638 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21641 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21647 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 32 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21653 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21681 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21682 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21683 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21685 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21686 روزانه دانشگاه تهران تهران ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي گرايش ماشينهاي آبي
21687 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
21697 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21704 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21705 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21706 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
21708 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21718 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی هوافضا جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5 پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا - جلوبرندگي
21719 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی هوافضا جلوبرندگی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا - آئروديناميك
21720 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 24 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21733 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
21736 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21737 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
21738 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21739 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
21742 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21745 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
21747 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21748 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
21750 روزانه دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
21752 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
21753 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21755 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21756 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
21760 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21761 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
21764 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21765 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
21766 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
21773 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21774 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21776 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21777 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي گرايش ماشينهاي آبي
21784 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21788 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
21790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21796 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 24 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21804 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
21806 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21807 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21810 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21813 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21815 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
21816 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21818 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21819 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2
21821 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21823 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
21824 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21825 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2
21826 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21830 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21833 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21839 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21843 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21845 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 23 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21852 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21855 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21857 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21860 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21861 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21862 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21863 مشترک دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني آمريكا - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه اينديانا- پردو در كشور
21888 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21892 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزش محور هر دو 40 آموزش محور - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21895 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21896 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21897 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21899 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
21901 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21904 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21905 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21907 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
21909 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21911 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
21912 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21914 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21915 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 5
21917 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 3
21918 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 5 بورسيه شركت مگاموتور - شرايط در انتهاي دفترچه
21919 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21920 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21922 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21923 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 5
21925 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21926 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21927 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21929 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21930 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 6 - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21931 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21932 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21933 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی و ساخت خودروهای نظامی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
21934 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21935 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی و ساخت خودروهای نظامی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
21937 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21938 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21939 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 7 - سازه بدنه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21940 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21941 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21942 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21943 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21944 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21945 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21946 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21950 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21951 روزانه دانشگاه تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21956 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21957 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21959 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك
21963 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21965 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21966 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6