دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21531 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21629 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21675 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21762 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
21767 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21822 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
21859 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21893 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21902 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21948 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21961 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2