دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تبریز در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21448 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17
21479 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21507 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21535 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 27
21595 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21630 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 27 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21679 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
21771 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21832 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21894 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
21903 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21910 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21913 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21921 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 3
21928 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21949 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21962 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21968 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه