دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21452 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21482 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21508 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21539 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21598 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21631 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21683 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21774 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21833 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21895 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21950 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3