دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21454 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21475 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21484 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21540 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 42
21587 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21599 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21626 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21685 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21686 روزانه دانشگاه تهران تهران ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي گرايش ماشينهاي آبي
21742 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21747 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21750 روزانه دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
21755 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21776 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21777 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي گرايش ماشينهاي آبي
21810 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21813 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21815 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
21818 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21863 مشترک دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني آمريكا - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه اينديانا- پردو در كشور
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21896 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21897 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21904 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21905 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21951 روزانه دانشگاه تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21963 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين