دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21551 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21605 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21638 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21697 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21736 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21756 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
21763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
21766 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
21784 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21806 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21819 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2
21823 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
21825 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2
21839 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21852 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21857 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21860 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21862 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه