دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21458 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21487 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21557 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 56
21606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 45
21640 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21703 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21786 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21842 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه