دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی بابل در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21466 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17
21494 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 9
21513 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21572 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 22
21616 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21646 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21717 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13