دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21463 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21512 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21565 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34
21613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21643 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21710 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21740 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21808 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21958 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21971 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه