دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21468 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
21496 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21576 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 24
21618 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21648 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21721 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21797 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21827 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21846 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21889 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور