دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه کاشان در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21469 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21497 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3
21515 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21577 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21619 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21649 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21724 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21741 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21798 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21809 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21828 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21847 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21890 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور