دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه یزد در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21473 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21501 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21585 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21625 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21731 روزانه دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21757 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 14
21803 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21820 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 10
21850 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه