دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21444 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21445 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21446 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21447 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21448 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17
21449 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21450 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21451 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21452 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21453 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21454 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21455 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21456 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21457 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21458 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21459 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21460 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21461 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 25
21462 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 16
21463 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21464 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21465 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21466 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17
21467 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21468 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
21469 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21470 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21471 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21472 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21473 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21474 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی جوش آموزشی پژوهشی هر دو 4
21475 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21529 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21530 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21531 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21532 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 23
21533 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21534 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21535 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 27
21536 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21537 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21538 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21539 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21540 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 42
21541 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
21542 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21543 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21544 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21545 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21546 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21547 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21548 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21549 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 23
21550 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 23
21551 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21552 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21553 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 35
21554 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل آبادان
21555 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21556 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21557 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 56
21558 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21559 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21560 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوري خودرو
21561 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21562 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21563 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21564 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21565 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 34
21566 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 50
21567 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21568 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21569 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21570 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21571 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 * - شرايط در انتهاي دفترچه
21572 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 22
21573 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی هوافضا  سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 7 پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا - سازههاي هوايي
21574 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
21575 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 33 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21576 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 24
21577 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21578 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21579 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 40
21580 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21581 روزانه دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21582 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21583 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21584 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21585 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21586 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21587 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21588 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21589 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21673 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21674 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21675 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21676 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21677 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
21678 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21679 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
21680 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21681 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21682 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21683 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21684 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21685 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21686 روزانه دانشگاه تهران تهران ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي گرايش ماشينهاي آبي
21687 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
21688 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21689 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21690 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21691 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21692 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21693 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21694 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21695 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 22
21696 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21697 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21698 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21699 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21700 روزانه دانشگاه شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 27
21701 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21702 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21703 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21704 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21705 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21706 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
21707 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21708 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21709 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21710 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21712 روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21713 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21714 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21715 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21716 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 * - شرايط در انتهاي دفترچه
21717 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21718 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی هوافضا جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5 پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا - جلوبرندگي
21719 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی هوافضا جلوبرندگی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا - آئروديناميك
21720 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 24 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21721 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 26
21722 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
21723 روزانه دانشگاه قم قم تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
21724 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21725 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21726 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21727 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21728 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21729 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21730 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21731 روزانه دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21732 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21733 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
21734 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21735 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21736 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21737 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
21738 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21739 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
21740 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21741 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21742 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21743 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21744 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21745 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
21746 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21747 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21748 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
21749 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21750 روزانه دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
21751 روزانه دانشگاه شیراز فارس انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
21752 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
21753 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21754 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 8
21755 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21756 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
21757 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 14
21758 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6
21759 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2
21760 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21761 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21762 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
21763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 4
21764 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21765 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
21766 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21893 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21894 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
21895 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21896 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21897 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21898 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
21899 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
21900 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21901 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21913 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21914 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21915 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 5
21916 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 5
21917 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 3
21918 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 5 بورسيه شركت مگاموتور - شرايط در انتهاي دفترچه
21919 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21920 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضریب 6 - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21931 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21932 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21933 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی و ساخت خودروهای نظامی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 7 - سازه بدنه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21940 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21941 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21947 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21948 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21949 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
21950 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21951 روزانه دانشگاه تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21952 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21953 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21954 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
21955 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21956 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21957 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21958 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21959 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك