دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زنجان در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21455 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21485 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1
21521 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21546 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 25
21602 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21635 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21664 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21692 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21781 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1