دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سمنان در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21456 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21463 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21486 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21512 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21693 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21710 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 30
21735 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21740 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21782 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21805 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21808 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21837 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21851 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21952 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21958 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21964 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
21971 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20