دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21518 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21519 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21520 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21521 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21522 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21523 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21524 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان)  کرمان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21525 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
21526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21656 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21657 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21658 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21659 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21660 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21661 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21662 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21663 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21664 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21665 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21666 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21667 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم هرمزگان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21668 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
21669 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21670 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21671 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21866 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21867 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21868 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21870 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21871 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21879 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20