دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21466 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17
21494 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 9
21513 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21518 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21572 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 22
21616 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21646 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21717 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21734 روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21868 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21869 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20