دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مرکزی در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21444 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21453 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21457 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21476 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21483 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21529 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21555 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21590 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21673 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21684 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21701 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21775 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21872 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21947 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
21960 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6