دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21476 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21477 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3
21478 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2
21479 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21480 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2
21481 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21482 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21483 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1
21484 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21485 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1
21486 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21487 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
21488 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21489 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21490 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21491 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 16
21492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21493 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21494 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 9
21495 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21496 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21497 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3
21498 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21499 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2
21500 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21501 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
21502 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی جوش آموزشی پژوهشی هر دو 4
21503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21590 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21592 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21593 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21594 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21595 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
21596 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21597 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21598 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21599 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21600 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21601 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21602 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21603 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21604 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21605 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 45
21607 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21608 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21609 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21610 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 19
21611 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21612 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
21615 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21616 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21617 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 37 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21618 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21619 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21620 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21621 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21622 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21623 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21624 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21625 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
21626 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21627 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21767 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21768 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21769 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21770 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21771 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21772 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21773 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
21774 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21775 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21776 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21777 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك تبديل انرژي گرايش ماشينهاي آبي
21778 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21779 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21780 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21781 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
21782 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21783 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21784 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21785 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21786 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 14
21787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21788 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
21789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده انرژي
21790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
21792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21793 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد خوزستان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
21794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16 شرايط در انتهاي دفترچه
21795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13
21796 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 24 مناسب ميتواند وارد دوره مشترك انسام يك نفر از دانشجويان داراي شرايط علمي فرانسه شود.
21797 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 17
21798 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21799 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
21800 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
21801 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
21802 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21803 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
21804 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
21805 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
21806 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21807 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
21808 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21809 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21810 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21811 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
21812 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
21813 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21814 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21815 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
21816 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
21817 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2
21818 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21819 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2
21820 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 10
21821 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21822 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
21823 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
21824 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
21825 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چرخه سوخت آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 4 - مهندسی پزشکی بیومکانیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21902 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
21903 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21904 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21905 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21906 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21907 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
21908 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21909 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی پزشکی بیومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - سیستم محرکه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21921 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 3
21922 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21923 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 5
21924 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 3
21925 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم محرکه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21926 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضریب 6 - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21934 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21935 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی سیستم های دینامیکی خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
21936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی و ساخت خودروهای نظامی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 7 - سازه بدنه خودرو
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21942 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 4
21943 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سازه بدنه خودرو آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
کد ضریب 8 - مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21960 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21961 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21962 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
21963 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21964 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
21965 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
21966 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
21967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4