دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - ساخت تولید در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21444 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21445 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21446 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21447 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21448 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17
21449 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21450 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21451 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21452 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21453 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21454 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21455 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21456 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21457 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21458 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21459 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18
21460 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21461 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 25
21462 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 16
21463 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21464 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21465 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21466 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17
21467 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21468 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
21469 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21470 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21471 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21472 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21473 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10
21474 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی جوش آموزشی پژوهشی هر دو 4
21475 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21476 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21477 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3
21478 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2
21479 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21480 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2
21481 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21482 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12
21483 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1
21484 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21485 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1
21486 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21487 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
21488 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 13
21489 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده فناوريهاي نو
21490 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21491 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 16
21492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21493 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
21494 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 9
21495 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 8
21496 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21497 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3
21498 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 4
21499 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 2
21500 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
21501 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 6
21502 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی جوش آموزشی پژوهشی هر دو 4
21503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی سیستم های میکرونانوالکترو مکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
21504 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21505 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21506 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21507 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21508 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21509 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21510 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21511 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21512 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21513 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21514 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21515 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21516 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو بندرعباس
21517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 15
21518 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21519 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21520 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21521 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21522 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21523 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21524 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان)  کرمان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21525 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
21526 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 20
21527 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران ساخت تولید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21528 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ساخت تولید آموزش محور هر دو 40 آموزش محور