دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22098 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22099 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
22100 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22101 روزانه دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 30
22108 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22112 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22113 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22114 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22116 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22119 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22122 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 27
22130 روزانه دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22133 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22134 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22136 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7
22140 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 7
22141 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22142 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22147 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22148 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22149 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22153 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22155 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22156 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22157 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22164 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22169 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22174 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22178 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22179 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22181 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22183 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22189 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22192 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22195 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 مشترك با دانشگاه ملي علوم و تكنولوژي توضيحات در انتهاي دفترچه، به صورت روﺳﻴﻪ )SISIM(.
22201 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22203 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22218 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22220 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22222 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22224 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 8
22227 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22228 روزانه دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22233 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 9
22234 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22235 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22237 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22239 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22241 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22247 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22250 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 3
22254 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22256 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22258 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1
22259 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22268 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
22272 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
22274 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 17
22275 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
22280 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22284 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
22286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
22287 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22291 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22296 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5 اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه بيوشيمي برگزار خواهد شد.
22297 روزانه دانشگاه تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22299 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22300 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 7
22303 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه بيوشيمي برگزار خواهد شد.
22304 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22307 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22308 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5 بيوشيمي برگزار خواهد شد. - محل تحصيل اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه پرديس خودگردان دانشگاه